top of page

Privacy verklaring

PHOTOVIVERE, gevestigd aan Dullofsakker 27, 5688VD Oirschot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.photovivere.nl/

Dullofsakker 27

5688VD Oirschot

+31 613706718

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

PHOTOVIVERE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 

Wij bewaren ook foto's

PHOTOVIVERE maakt foto’s van personen en tijdens events, in opdracht of met toestemming. Deze foto's worden bewaard voor onbepaalde tijd. Met betrekking tot foto’s waarop u duidelijk en herkenbaar in beeld bent heeft u het recht opdracht te geven deze te verwijderen.  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

PHOTOVIVERE heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een opdrachtgever ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via photovivere@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PHOTOVIVERE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • Het afhandelen van uw betaling

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of aanbieding

 • PHOTOVIVERE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

PHOTOVIVERE neemt GEEN besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PHOTOVIVERE) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PHOTOVIVERE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

Een emailadres bewaren wij zolang de gebruiker onze nieuwsbrief en informatie wenst te ontvangen. Voor overige persoonsgegevens hanteren wij een bewaartermijn van 10 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

PHOTOVIVERE verkoopt uw gegevens NIET aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Voor het versturen van de nieuwsbrief bewaart PHOTOVIVERE het emailadres in een beveiligd mailsysteem; HUBSPOT

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PHOTOVIVERE gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PHOTOVIVERE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar photovivere@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

PHOTOVIVERE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PHOTOVIVERE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons  via photovivere@gmail.com of per telefoon via +31 613706718.

FOCUS on what's important...

bottom of page